Синтез на β-лактами с участието на имини или β-аминокиселини и техни производни

Александър Добрев, Юлиан Загранярски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, Бул. „Джеймс Баучер“ № 1, 1164 София, България

Резюме: Поради наличието на 2-азетидиннов пръстен в молекулата на важни природни антибиотици са разработени много синтетични  методи за получаването на β-лактами. В този обзор са разгледани съвременни методи за синтез на 2-азетидинони, при които са използвани като изходни продукти азометинови съединения ([2+2] циклоприсъединяване на имини към кетени, one pot-реакции на кондензация на естери и имини, циклизация на β-аминокиселини и техни естери, получени от заместени имини). Обсъдени са и оптималните реакционни условия и стереохимичните аспекти на предложените в литературата методи.

Графично резюме

GA-ADobrev

pdf Bulg. J. Chem. 2 (2013) 45-59

Ключови думи

, , , , , ,