Нов метод за синтез на функционализирани периленови багрила

Международен екип с водещо българско участие разработи удобен метод за синтез на 9,10-двойно функционализирани периленови багрила с ясно изразен донорно-акцепторен характер, от лесно достъпни изходни материали. Ключов момент в новия синтетичен подход е прилагането на селективна реакция на Хунсдикер (Hunsdiecker).

 Наскоро публикуваният от Загранярски и съавтори метод отваря нови хоризонти пред синтетичната органична химия, тъй като позволява синтеза на нови съединения с ясно изразена склонност за абсорбция в близката инфрачервена област, а прилагането му довежда до получаване на разнообразно заместени багрила и органични материали с потенциално приложение в електрониката.

Оригинална статия: Y. Zagranyarski, L. Chen, Y. Zhao, H. Wonneberger, C. Li, K. Muеllen. Facile Transformation of Perylene Tetracarboxylic Acid Dianhydride into Strong Donor–Acceptor Chromophores, Org. Lett. 14 (2012) pp. 5444–5447.