Текстилен химик-лаборант

КУШ МОДА ООД, компания в сферата на текстилната индустрия, търси да назначи:

Текстилен химик-лаборант
Месторабота: с. Ябълчево (общ. Руен)

Основни отговорности:
- Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания на материали и готова текстилна продукция - за определяне съответствието им с нормите, установени в стандартите и технологичната документация;
- Участва в анализите на допускания брак поради използване на нестандартни и некачествени текстилни материали и химикали и/или поради отклонения от техническия режим;
- Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, сигнализира за повреди и предлага контролни проверки и измервания на апаратурата;
- Контролира спазването на внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандартите; Отговаря за опазването, поддържането и правилното използване на химикали и реактиви.
- При изпълнението на своите трудови функции и задължения, осъществява пряко взаимодействие с ръководителите и работниците от цеха, специалисти от други звена, секционните майстори от багрилна кухня, гравьорен цех, шаблонна работилница, складови помещения, технолози, десенатори и окачествители;
- Съставя отчети, протоколи и анализи за направените изследвания; Носи отговорност за дадените заключения относно качествата и химическите свойства на текстилните материали;
- Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна и аварийна безопасност, носи изискващото се работно и специално облекло и предвидените лични предпазни средства.

Изискания към кандидатите :
- Висше образование в областта на химия, биология или друга подходяща специалност или Средно образование, придобито в професионална гимназия или център за професионално обучение по сходна специалност;
- Добро владеене на английски език;
- Добро владеене на турски език се счита за предимство;
- Опит в текстилната индустрия – минимум 1 година;
- Умения за работа с компютър - Microsoft Office и с Интернет. Познаване на нормативните актове, определящи реда и изискванията за извършване на химическите измервания, анализи и изпитания;
- Способност за концентрация на вниманието, адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на измерванията проблеми. Умение за поемане на лична и екипна отговорност;

Предложението включва:
• Постоянен трудов договор и фирмени придобивки;
• Атрактивна стартова заплата;
• Работа в динамична атмосфера, с подкрепящ екип;
• Възможност за работа по интересни проекти;
• Въвеждащо и непрекъснато обучение;
• Осигурен транспорт до работното място.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@koushgroup.com