ТЕХНОЛОГ ХИМИК

„Агрия“ АД e единственият български производител на препарати за растителна защита. Ако желаете да работите за вече утвърдила се компания не само на българския, но и на международния пазар, ако искате да се развивате като професионалист, станете част от екипа на компанията.
Във връзка с откриване на нови производствени мощности, Агрия АД търси да назначи двама мотивирани и квалифицирани професионалисти за позицията:

ТЕХНОЛОГ-ХИМИК В ОТДЕЛ „ВНЕДРЯВАНЕ“
Месторабота: гр. Пловдив

Основни задължения:
• Разработва нови и усъвършенства съществуващи формулации;
• Планира и провежда експерименталната работа и отчита получените резултати;
• Разработва и съгласува предложения за разходни норми за влаганите суровини, материали и енергия при производството на нови и модифицирани продукти за растителна защита;
• Участва в разработването на технологична документация за новоразработените продукти и осъвременяването на технологичната документация на продуктите в редовно производство;
• Внедрява разработените технологии в редовно производство;
• Провежда обследвания с цел определяне на основните потоци отпадни води и замърсители при различните производства и работни режими и провежда лабораторни опити за третирането им;
• Извършва литературна справка и експериментална работа по разработване на нови и модифицирани продукти за задоволяване на идентифицирани пазарни потребности;
• Изготвя в лабораторията мостри на препарати предназначени за регистрация, биологични изпитания и търговски цели;
• Води регистър на изготвените и изпратените мостри и разходи за производство, консумативи;
• Следи промените в европейското и национално законодателство в областта на химичните вещества и предлага за съгласуване необходимите действия за привеждане на дейността на Дружеството в съответствие с нормативните разпоредби;
• Изготвя техническа и технологична документация: задания, доклади от обследвания, предложения за реконструкция, технологични схеми, актуализиране на работни инструкции на български и английски език.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше химическо образование.
• Професионален опит: минимум 2 години.
• Добри познания и умения по аналитична химия и инструментални методи в аналитичната практика.
• Компютърна грамотност – основен пакет офис приложения.
• Английски език – добро ниво – писмено и говоримо. Да владее техническа терминология, релевантна на заеманата длъжност на английски език.
• Прецизност и точност. Умения за задълбочаване в конкретни, специфични задачи.
• Умения и познания, приложими при анализа и интерпретацията на данни.
• Устойчивост на стрес и добър самоконтрол при справяне с извънредни ситуации.
• Организираност, умения за работа в екип.
• Лоялен и отговорен.
• Желание за дългосрочна работа.

Компанията предлага:
• Много добро възнаграждение и условия на труд.
• Работа в динамична среда и бързоразвиваща се компания;
• Перспектива за дългосрочно професионално развитие;
• Сигурна и стабилна работна среда.
• Ваучери за храна;
• Безплатен служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване:
Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете подробна професионална автобиография на e-mail: agria@agria.bg

Краен срок за кандидатстване: 19.11.2018 г.