Технолог изготвител инжекционни разтвори - Завод за ампулни лекарствени форми

СОФАРМА АД търси да назначи:

Технолог изготвител инжекционни разтвори
Месторабота: гр. София

І. Описание на длъжността:
- Подготвя за работа апаратурата, съгласно утвърдените инструкции
- Претегля всички изходни материали, съгласно утвърдените процедури
- Спазва стриктно технологията при изготвяне на инжекционни разтвори
- Предава проби за физико – химичен анализ на етап междинен контрол, като след освобождаване на разтвора извършва процес филтруване
- Попълва стриктно дневниците и партидните досиета
- Извършва технологично почистване на пособия и помещения за изготвяне на разтвори, съгласно утвърдените процедури и инструкции
- При възникване на технологичен проблем или авария своевременно уведомява Технолог модул разтвори
- Стриктно спазва инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд

ІІ. Изисквания към кандидата:
- Висше образование – фармация, химия, биохимия, биотехнология или друго релевантно
- Познаване правилата за Добра производствена практика при производство на стерилни лекарствени продукти
- Опит в работа с технологична документация
- Трисменен режим на работа - I – ва смяна от 6⁰⁰ч. до 14³⁰ч.
II – ра смяна от 13³⁰ч. до 22⁰⁰ч.
III – та смяна от 22⁰⁰ч. до 5³⁰ч.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg