Технолог - химик

Фирма „Теком”АД е основана през 1984 г. от водещи експерти в областта на Строителната химия, като Изследователски център „Теком” и База за развитие и внедряване „Прогрес”- гр.Бургас. Основните направления в работата на експертите в ИЦ ”Теком” са оползотворявне на промишлени отпадъци в т.ч. сгуроотвали, хвостохранилища, електрофилтърна пепел от ТЕЦ и др.за производство на строителни материали, заместващи продукти в индустрията и хидроизолационни материали със значителен екологичен ефект.

Към момента дружеството търси да назначи:

Технолог - химик
Месторабота: гр. София

Описание на позицията:
- осъществява текущ и последващ лабораторен контрол за съответствието на произвежданите продукти с установени норми;
- следи за технологичните новости и участва в разработването на нови технологии за производство на продукти.
- технически и търговски маркетинг на пазара в страната и чужбина
- подкрепа на търговския отдел

ИЗИСКВАНИЯ
- висше химическо образование, строителен техникум,индустриална химия
- чуждия език е предимство;
- добра компютърна грамотност;
- инициативност и способност за вземане на самостоятелни решения;
- умения за работа в екип;
- високи цели и характер да ги реализира;
- шофьорска правоспособност.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@tekom-bg.com