Технолог Химик

Екосейф ООД с основна дейност третиране на отпадъци в.т.ч, преопаковане, събиране и транспортиране на територията на цялата страна, търговия за всички видове опасни и неопасни отпадъци, търси да назначи:

Технолог Химик
Месторабота: гр. Девня

Отговорности и задължения:
- Контрол на технологичния процес;
- Контрол на разходни норми за суровини и материали;
- Извършване на лабораторна и контролна дейност;
- Контрол на дейностите, свързани с разрешително за дейността/ комплексно разрешително;
- Контрол на дейностите, свързани с опазване на околната среда;
- Поддържане и изготвяне на картотека за работата с опасни химични вещества;
- Изготвяне и подаване на заявки за производствения процес;
- Изготвяне на отчетни документи и справки;
- Техническо обработване на документацията, имаща отношение към обработването на отпадъците;
- Познава и прилага нормативната уредба, както и промените в законодателството по опазване на околната среда, управление на отпадъците, съхранение на отпадъци, обезвреждане на отпадъците;
- Работа с държавни институции – МОСВ, ИАОС, РИОСВ и др;

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование с професионална квалификация - Химия.
- Опит в прилагането на нормативните актове за осъществяване на контрол на химични агенти и прах.
- Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office – Windows, Excel, Internet
- Способност за работа в екип
- Чувство за отговорност и сериозно отношение към поетите професионални ангажименти
- Притежание на шофьорска книжка

Предимство при подбора ще имат кандидатите, които притежават:
- Професионален опит в областта на горивните процеси.
- Познаване на законодателството и нормативите, касаещи дейността с отпадъци

Компанията предлага:
- Много добро възнаграждение;
- Добра работна среда и условия на труд;
- Динамична и предизвикателна работа, осигуряваща възможности за професионална реализация.

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@ecosafebg.com