ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ 2019 г.

ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ 2019 г. В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:

1. Ядрена енергетика
2. Топло и ядрена енергетика
3. Промишлена топлоенергетика
4. Електроенергетика и електрообзавеждане
5. Топлотехника
6. Хладилна и климатична техника
7. Електроснабдяване и електрообзавеждане
8. Електроника
9. Автоматика, информационна и управляваща техника
10. Компютърно управление и автоматизация
11. Машиностроителна техника и технологии
12. Машиностроене и уредостроене
13. Хидравлична и пневматична техника
14. Инженерна физика
15. Физика
16. Приложна ядрена физика
17. Ядренофизични методи
18. Ядрена енергетика и технологии
19. Ядрена химия
20. Химия
21. Радиохимия
22. Радиохимия и радиоекология
23. Органична химия
24. Инженерна химия и съвременни материали
25. Материалознание
26. Химия и екология
27. Химични технологии
28. Електрохимични технологии и защита от корозия
29. Химично инженерство
30. Неорганични вещества
31. Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

С предимство са стипендиантите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Изисквания към кандидатите:
• завършен ІІІ курс по специалност от обявените
• минимален среден успех - много добър 4.50 от последен завършен семестър
• предимство е владеене на чужд език, удостоверено със сертификат
• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения

Условия за провеждане на стажа:
• продължителност – минимум четири непрекъснати работни седмици, в периода от 15.07.2019 г. до 15.09.2019 г.
• стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.
• възможност за ползване на безплатен служебен транспорт
• безплатно настаняване в общежитие

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление по образец
• Мотивационно писмо
• Уверение със среден успех от последен завършен семестър от висшето учебно заведение, в което се обучава студента.

Срок за подаване на документи – 21.06.2019 г.
Срок за класиране на кандидатите – 05.07.2019 г.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от класирането по електронна поща.

Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg
За допълнителна информация можете да се обръщате на телефони 0973/7-28-92 и 0973/7-45-25.