Старши инспектор

ОБЯВЛЕНИЕ за свободно работно място
в отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда“ към дирекция „Околна среда“
за длъжността „старши инспектор ЕКООС“

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
ул. “Александровска” № 26

за 1 щатна бройка старши инспектор в отдел " Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда " към дирекция "Околна среда".
при Общинска администрация на Община Бургас

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 1 година;

* Допълнителни изисквания:
- предпочитани специалности - екология, химия, биология, право;
- познаване на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, както и подзаконовите нормативни актове по ООС, Закона за защита на животните, Раздел VI от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Бургас;
– компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;
- шофьорска книжка, категория В.

* Начин за провеждане на подбора:
- подбор по документи
- интервю с одобрените по документи кандидати

* Необходими документи за кандидатстване:
- заявление до Кмета на Община Бургас;
- професионална автобиография;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;
- копие от свидетелство за управление на МПС;

* Място и срок за подаване на документите:
Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство
Краен срок за подаване на документи – до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения:
В официалния сайт на община Бургас в раздел “Кариери”.

* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.