Старши експерт

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ
Обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка” към дирекция „Превантивна дейност” – 1 бр.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• висше образование, образователна степен: бакалавър;
• професионална област: биологически науки - биология, ботаника, екология, зооология, опазване на околната среда; химически науки - химия; науки за земята - екология и опазване на околната среда; ГИС и картография; горско стопанство;
• професионален опит – минимум 1 /една/ година;
• длъжностно ниво – експертно ниво 6;
• минимален ранг – V младши.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• умение за работа с MS Office (Word, Excel);
• ползването на чужд език е предимство;
• теренен опит и умения за работа с картен материал и GPS.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
Тестът ще включва въпрости по:
- Закона за опазване на околната среда;
- Закон за защитените територии;
- Закон за биологичното разнообразие;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за административните нарушения и наказания;
- Закон за държавния служител;
- Закон за администрацията;
- Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

Минимален размер на основната заплата: 650 лева.

Необходими документи за участие в конкурса:
• заявление за участие за конкурс по образец съгласно чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
• копие от документ за завършено висше образование;
• копие от трудова, осигурителна и/или служебна книжка;
• други документи, удостоверяващи опита и квалификацията.

Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло на РИОСВ – София, намиращо се в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, както и на интернет страницата на инспекцията в раздел „Обяви за работа”.

Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата в сградата на РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, ст. 6Б, лично от кандидатите или от упълномощен с нотариално заверено пълномощно техен представител, като се входират предварително в ст. 101, ет. 1