Старши експерт

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”,
в отдел “Контролна дейност”,
в направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори, опазване на водите, екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
- висше образование – степен бакалавър, в областта на технически или природни науки;
- професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на длъжността V младши ранг;
- професионален опит – 1 година и/ или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг;- допълнителни умения и квалификация на кандидатите - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

3. Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите на вредни вещества, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно ЗООС и ЗЧАВ и свързаните с тях наредби.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит под формата на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит(трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
- Копие от документи, удостоверяващи придобитият ранг като държавен служител (ако има такива)
- Подробна автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Срок място и за подаване на документите за участие:
Краен срок за подаване на документи: 23.04.2018г.
Място за подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет.2 всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в кабинет № 1, при Михаела Цветанова - Старши експерт

7. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представяна на информационното табло в сградата на РИОСВ на бул. “Марица”122, ет.2 и на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив
8. Основна заплата, определена за длъжността: 650 лв.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Джобс.бг и на интернет страницата на съответната администрация, а при липса на такава, се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 5.