Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Враца”

Изпълнителна агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел „Регионална лаборатория Враца”

Основна цел на длъжността: Поддържане на автоматичната станция за контрол качеството на въздуха, както и работата на техническите средства за измерване. Събиране и обработка на мониторинговата и оперативна информация за околна среда в региона по компонент „Въздух“.

Общи минимални изисквания за длъжността:
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 години или ранг IV младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност – ползване на програмни продукти вкл. офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
- свидетелство за управление на моторно превозно средство;
Предпочитана специалност - химия, технически науки;

Основна заплата: 600 лв.

Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, тел. 092/666631

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в сградата на „Регионална лаборатория Враца“, гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф ” № 81 и на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда.

Краен срок за подаване на документи - 23.05.2018 г. включително.