Старши експерт

МВР / Научноизследователски институт по криминалистика и криминология обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт - 1 (една) вакантна длъжност
в сектор „ДНК - анализи” към 02 отдел „Физико-химични и биологични изследвания”
при Научноизследователски институт по криминалистика - МВР

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
2. Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
3. Области на висше образование - природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт.
4. Професионално направление - биологически науки; биотехнологии; медицина.
5. Професионален опит - 2 години или минимален ранг ІV младши;
6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

ІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Осъществява експертни изследвания;
- Участва като специалист-технически помощник или вещо лице в огледи на местопроизшествия или други процесуални действия, като строго спазва изискванията на НПК.

ІII. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.

ІV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 - от 610 лв. до 1850 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

V. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІ. Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 14 - дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1, в „Човешки ресурси” при НИК - МВР, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в интернет и интранет и на информационното табло на НИК - МВР, на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1.

Телефон за справки и допълнителна информация - 02/ 982 91 36.