Старши експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите”

Изпълнителна агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите”

Основна цел на длъжността: Събиране на достоверна информация за състоянието на почвите. Обработка, анализ и оценка на информацията за състоянието на почвите. Участие в международни работни групи по въпросите, касаещи почви-състояние, опазване, политики.

Общи минимални изисквания за длъжността:
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 години или ранг IV младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
- английски език – минимум средно ниво.
Предпочитана специалност - екология, екология и опазване на околната среда, биология и химия, химия, екологичен мониторинг или инженерна геоекология;

Основна заплата: 680 лв.

Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС.
Краен срок за подаване на документи - 23.05.2018 г. включително