Старши експерт, в отдел „Инвентаризации на емисии”

Изпълнителна агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт, в отдел „Инвентаризации на емисии”
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността: Изготвяне на инвентаризациите на емисиите на парникови газове по „Рамковата конвенция на обединените нации за изменение на климата и Киото протокола“ и вредни вещества във въздуха по „Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и Директива 2016/2284/ЕС за намаляване на националните емисии на някой атмосферни замърсители“ за даден сектор/под-сектор от „Националните инвентаризации“.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: бакалавър
= Минимален професионален опит: 2 години или ранг IV младши.

Допълнителни умения и квалификации:
-компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point и др.)
- умения за боравене и обработка на база данни.
- много добро владеене на английски език.
Предпочитана специалност - технически науки, химия, енергетика, аграрни науки.

Основна заплата: 650 лв.
Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС.

Срок за подаване на документи - 21.03.2018 г. включително