Старши експерт, отдел ДВ - гр.Пловдив, ГД НЦМ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл

ОБЯВЯВА
Конкурс за длъжност старши експерт - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Дължина и време“ – гр. Пловдив на Главна дирекция „Национален център по метрология“.
І. Основна цел на длъжността:
- Да участва в реализирането на общите цели и задачи на БИМ и Главна дирекция НЦМ в изпълнение на държавната политика в областта на измерванията за осигуряването на проследимост в областа на измерване на физико-химични и оптични величини и /или на геометрични величини;
- Да участва при разработване на методически и технически документи в областта на метрологията и измерванията в област на измерване на измерване на физико-химични и оптични величини и /или на геометрични величини;
- Да участва при разпространяването в страната на единиците за измерване от областта на измерване на физико-химични и оптични величини и /или на геометрични величини, чрез калибриране на еталони и средства за измервания.
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионална област – инженер (с техническа или индустриална специалност ) или физик;
- Професионален опит – две години;
- Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- MS Office, интернет, специализиран софтуер;
- Ползване на чужд език (за предпочитане английски).

Размер на основната заплата от 510 лв. - до 750 лв. и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати четири пъти годишно, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю.

IІІ. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома, сертификати и др.);
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг (трудова книжа, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по сътветния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина и др.).

Място и срок за подаване на документите:
- гр. София – 1040, бул. „Г.М.Димитров” № 52 Б, ет.2, стая 206 и 207.
- Документите се приемат от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч. от служител на отдел УЧР. Подаването на документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
- Документите за придобита образователно-квалификационна степен и документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг се представят в оригинал и копие. След сверяване, оригиналите се връщат на притежателя/приносителя им.

Ден на публикуване на обявата: 09.05.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 21.05.2018 г. включително.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на БИМ и на интернет страницата на института.
Тел. за контакти: 02/9702771; 02/9702706 - отдел УЧР.