Стажант към Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) – с профил химия

Стажантската програма на компанията протича под мотото „Предизвикай бъдещето”.
През 2018 година за седемнадесети пореден път ще приемаме студенти и млади специалисти от различни специалности. Одобрените кандидати ще имат възможност да придобият професионален опит и умения в реална корпоративна среда.

Стажантите към Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) ще имат следните отговорности:

• Участват в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на отпадъчни води и утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово
• Участват в изпълнението на лабораторни физикохимични анализи във връзка с мониторинга на питейни води в Пречиствателна станция за питейни води Бистрица
• Участват при подготовка на проби и изпълнение на етапи от анализи или пълни анализи на реални проби
• Работят с лабораторни измервателни уреди и спомагателни лабораторни уреди, използвани в анализите
• Работят с референтни материали
• Запознаване с картотеката на опасни вещества на ЛИК
• Работят със система за лабораторен мениджмънт WinLims
• Попълват формуляри по качество, свързани със системата за управление на ЛИК

Изисквания към кандидатите:

• Завършен минимум 3-ти курс от ВУЗ - профил Химия, Екохимия, Инженерна химия или друго релевантно
• Добри познания по аналитична, органична и неорганична химия
• Умения за работа с MS Office
• Готовност за работа в срокове
• Желание за работа в екип

Всеки стажант ще работи под наставленията на ментор, който ще го напътства и подпомага в работата.

Продължителността на стажа ще бъде 3 месеца (юли – септември), 8 часа на ден.

https://www.sofiyskavoda.bg/careers/practice_positions_17.aspx?ID=LIK+Ch...