Старши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Старши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността:
- Провеждане на процедури за издаване/отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни по смисъла на чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
- Провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по реда на глава VІ от ЗООС.
- Поддържане на публичния регистър за резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни; предоставянето на данни за други публични регистри в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) (например публичния регистър с данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни, информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите и др.). - Поддържане и осигуряване на ефективно функциониране на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 166/2006 на Европейския парламент и на съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: бакалавър
- Минимален професионален опит: 2 години или ранг IV младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др);
- писмено и говоримо ползване на английски език;

Предпочитано професионално направление –химически науки, химични технологии, биотехнологии, металургия, науки за земята;

Основна заплата: 750 лв.
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.
Документите се подават лично или чрез плъномощник в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.
Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС.

Краен срок за подаване на документи - 18.04.2019 г.