Специалист „Трансфер на технологии и валидиране“

Софарма АД търси кандидати за длъжността:

Специалист ЕГ „Трансфер на технологии и валидиране“.
Месторабота: гр. София

I.Изисквания към кандидата:
• Висше образование: магистър по фармация, химия, биотехнология, инж. химик;
• Минимум една година стаж във фармацевтично производство е предимство;
• Познаване на правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти;
• Владее съвременните изисквания за охарактеризиране на суровини, полупродукти и готови лекарствени продукти;
• Запознат е и прилага в работата си методите за статистическа обработка на данни;
• Английски език – писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност – MS Office, задължителни задълбочени познания на MS Excel. Опит със специализиран статистически софтуер се счита за предимство;
• Готовност да усъвършенства професионалните си умения.

II. Основни функции на длъжността:
• Оптимизиране, трансфер и валидиране на технологии за производство на готови лекарствени продукти;
• Изготвяне на стандартни оперативни процедури, работни инструкции, производствена и валидационна документация;
• Анализира и оценява данните по отношение на „устойчивост на процесите“(process capability) и изготвя предложения за евентуални корективни действия;
• Готовност за пътувания в рамките на България, свързани с трансфер и/или валидиране на производствени процеси в производствените мощности на Софарма АД.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg