Специалист Качество

ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ АД е част от международна компания с пълна гама от иновационни продукти, експерт в областта на хлебарството, мелничарството, сладкарството и шоколатиерството.
Към момента, компанията търси да назначи за представителството си в България:

Специалист Качество
Месторабота: гр. Перник

Основни отговорности:

1. Отговаря за правилното протичане на технологичния процес и осигуряване на качествен краен продукт, като следва:
1.1. Плана за контрол на качеството за всеки продукт и вид дейност
1.2. Инструкции за контрол на качеството – по параметри
1.3. Записи по качествените и количествените показатели
1.4. Следи за спазването за одобрените допуски от качествените и количествените показатели
1.5. Извършва постоянна проверка за изпълнение на показателите на всички етапи и следи за коректността им: суровини, междинни и крайни продукти, използването на химикали и ефективността на миене.
2. Отчита ежедневно резултатите от изпълнението на плана за контрол и производство, настъпилите промени, отклоненията в качеството на продуктите.
3. Изготвя план и отчет за необходимите действия при несъответствие на продукти, промяна на рецепти и технологични загуби
4. Разработва вътрешни инструкции и дава указания за прилагането им
5. Въвежда данни за постъпили рекламации и предприема съвместни действия по разследване на причините за възникването им
6. Следи за правилното етикетиране и маркиране на готовата продукция
7. Отговаря за качеството и точното отмерване на суровините, предназначени за влагане в производството
8. Следи за спазването на правилата за работа в склада и проследява натоварването на стоките и тяхното етикетиране.
9. Осигурява придружаващите стоката документи по отношение на качеството и безопасността

Изисквания за заемането на длъжността:
1. Образование в сферата на Хранително-вкусовите технологии, Биология, Химия, Управление на качеството
2. Стаж по специалността или сходна на нея – минимум 2 години
3. Познаване и владеене на Стандартите в областта на управлението на качеството и осигуряване безопасността на храните – FSSC 22000, ISO 22000, IFS, BRC
4. Английски език на работно ниво

Компанията предлага:
1. Мотивиращо възнаграждение
2. Обучение в рамките на компанията
3. Възможности за развитие
4. Допълнително здравно осигуряване
5. Осигурена храна

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4590067