Специалист Ефективност на процесите и качество на продукта

СОФАРМА АД търси да назначи:

Специалист Ефективност на процесите и качество на продукта
към отдел „Управление на жизнения цикъл на лекарствения продукт“
Дирекция Управление на качеството и регулаторното съответствие

Месторабота: гр. София

Основни задължения
• Изготвя ежегодно преглед на качеството на лекарствените продукти, чийто притежател на разрешението за употреба е „Софарма“ АД.
• Изготвя ежегодно преглед на качеството на лекарствените продукти, които се произвеждат в „Софарма“ АД по Договор за възлагателно производство, съгласно договореностите разписани в Технически споразумения.
• Отговаря за дейности свързани с оценка на риска.
• Участва в изграждането и поддържането на документална система - Стандартни оперативни процедури (СОП), Инструкции, Формати и други документи по ДПП свързани с дейностите на отдел.
• Изготвя системен анализ и оценяване на профила на продуктите на компанията.

Изисквания за квалификация:
• Висше образование по фармация, химия, биотехнология (минимум магистърска степен).
• Професионален опит най-малко 2 години непрекъснат трудов стаж в производството и/или контрола на лекарства.
• Много добро познаване на съответните нормативни изисквания (българското законодателство и европейските директиви, ръководства на EMA, ICH, WHO, PIC/S, FDA и други).
• Теоретични и практически курсове в областта на лекарствената регулация, производство, качествен контрол, Добра производствена практика и статистическа обработка на данни.
• Много добри познания в областта на производството, контрола и съхранението на лекарства.
• Много добри познания по английски език.
• Много добри компютърни умения (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Необходими качества за позицията:
• Инициативност и прецизност при изпълнение на възложените задачи.
• Отлични умения за работа в екип, амбиция в работата, проактивност, гъвкавост.
• Отлични комуникационни умения, подходящо отношение към служители от всички нива.
• Способност да организира дейностите по ясен и изпълним начин.

Предложението за позицията включва:
• Конкурентно възнаграждение, обвързано с резултатите.
• Обучение и подкрепа от екипа.
• Възможности за професионално развитие.
• Социален пакет.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg