Специалист ЕГ „Трансфер на технологии и валидиране“

"Софарма" АД търси кандидати за длъжността:

Специалист ЕГ „Трансфер на технологии и валидиране“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

I. Изисквания към кандидата:
- Висше образование: магистър по фармация, химия, биотехнология, инж. химик.
- Минимум една година стаж във фармацевтично производство е предимство.
- Познаване на правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти.
- Владее съвременните изисквания за охарактеризиране на суровини, полупродукти и готови лекарствени продукти.
- Запознат е и прилага в работата си методите за статистическа обработка на данни.
- Английски език – писмено и говоримо.
- Компютърна грамотност – MS Office, задължителни задълбочени познания на MS Excel. Опит със специализиран статистически софтуер се счита за предимство.
- Готовност да усъвършенства професионалните си умения.

II. Основни функции на длъжността:
- Оптимизиране, трансфер и валидиране на технологии за производство на готови лекарствени продукти.
- Изготвяне на стандартни оперативни процедури, работни инструкции, производствена и валидационна документация.
- Анализира и оценява данните по отношение на „устойчивост на процесите“(process capability) и изготвя предложения за евентуални корективни действия.
- Готовност за пътувания в рамките на България, свързани с трансфер и/или валидиране на производствени процеси в производствените мощности на Софарма АД.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg