Ръководител лаборатория

Национален институт по метеорология и хидрология - филиал Варна търси да назначи „Ръководител, лаборатория“ на пълен работен ден, постоянен трудов договор (с шестмесечен изпитателен срок) за „Радиометрична лаборатория“ с място на работа в гр. Варна.

Описание на длъжността:
• Организира и контролира ежедневната дейност в лабораторията
• Познава методите и техниките за провеждане на екологичен мониторинг и в частност методите за изследване на радиоактивността на въздуха, мократа и суха атмосферна депозиция
• Спазва правилата по охрана на труда и ППО и Инструкцията за радиационна защита при работа с ИЙЛ в РМЛ
• Повишава постоянно квалификацията си в направлението на научно-приложните задачи на звеното чрез участие в курсове, специализации, зачисляване в докторантура и др.
• Срочно предоставя по график получените резултати от обработката на пробите в НИМХ - гр. София.
• Използва основните технически средства, осигуряващи пряко дейността му съгласно установения технологичен процес в звеното
• Изпълнява в срок и на високо научно ниво всички поставени му задачи
• Предоставя, при необходимост, на външни лицензирани институции пробите за извършване на химически и радиохимически анализи

Изисквания за длъжността:
• висше образование - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; специалност – „Физика“, „Химия“ и/или друга сродна специалност
• добра компютърна грамотност- да може да оформя таблици, графики на книжен или технически носител
• умение за работа в екип, лоялност, честност, комуникативност

Подборът ще се извърши на два етапа:

1. Първи етап – по документи
- Заявление по образец до Директор, филиал Варна за участие в подбора, съдържащо декларация, че кандидатът е съгласен с условията на неговото провеждане;
- Декларация, че кандидатът е български гражданин, граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заеме длъжността, за която кандидатства;
- Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
- Пълна автобиография в Europass формат, подписана собственоръчно от кандидата;
- Копия на следните документи, подписани собственоръчно от кандидата за вярност с оригинала:
• диплома за придобита образователно-квалификационна степен
• документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП-3
• при наличие на други допълнителни документи могат да бъдат представени техни копия по преценка на кандидата (напр. документ, удостоверяващ допълнителна професионална квалификация, шофьорска книжка и др.)

При подаване на документите се използват образците и формулярите, налични на електронния портал на НИМХ, както и в деловодството на НИМХ - филиал Варна.

2. Втори етап – одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю в НИМХ – филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10.

Място и срок за подаване на документи:

Подаването на документите се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на НИМХ - филиал Варна, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“ 10 на вниманието на г-н Иван Иванов – Директор, филиал.

Телефон за допълнителна информация: 052/390172 – Настя Ванкова, зам.-директор, филиал Варна; 052/302256 - Мария Сотирова, специалист управление на човешките ресурси

Срок за подаване на документи: 12.04.2019 г. вкл.