Ръководител екип

Във връзка с участие в обществена поръчка, фирма Сириус Стар БГ ЕООД търси да назначи:

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП
Месторабота: гр. Русе

Допълнително договаряне след приключване на процедурата.

Изисквания:
1. Образование
Да притежава минимум степен „Магистър“, в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление: „Химически науки“ или „Науки за земята“ или в област на висшето образование: „Технически науки“ с професионално направление „Химични технологии“.
2. Професионален опит
Минимум 5 (пет) години професионален опит по придобитата специалност.
3. Специфичен опит
Опит на ръководна позиция в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга в областта на управление на отпадъци и/или опасни отпадъци.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете професионална автобиография, придружена с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4105796

Повече информация на телефон: 0895 130 111