РЪКОВОДИТЕЛ ЛИВ - РАЗГРАД

„Ръководител лаборатория”

ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Ръководи и контролира договорените и заявени изпитвания на питейни и отпадъчни води.
2. Участва в дейността по преглед на запитванията, офертите и договорите с клиенти на лабораторията.
3. Заявява закупуването на реактиви, консумативи и технически средства за измерване.
4. Осигурява провеждане на изпитванията с калибрирани/проверени технически средства.
5. Организира и контролира аналитичния качествен контрол.
6. Отговаря за утвърждаване и спазване на изискванията на въведената система за управление на лабораторията за изпитване на води.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

1. Висше образование - химически науки с образователно-квалификационна степен „Магистър”/”Бакавър”.
2. Познава нормативните документи, свързани със Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието в сила от 01.06.2010 г..
3. Доказване на професионален опит е предимство.
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
5. Отговорност и умение за работа в екип.
6. Амбиция и желание за работа.

ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

1. Възможност за реализация в утвърдена компания.
2. Мотивиращо възнаграждение.
3. Коректни трудови взаимоотношения.
4. Въвеждащо обучение.
5. Ваучери за храна.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография свободен текст.
2. Копие от диплом за завършено образование.
3. Копие от допълнително придобити квалификации.

Кандидатите, които проявяват интерес, могат да изпращат необходимите документи (или ги представят лично) на адрес: град Разград, ул. Сливница 3А, за отдел „Човешки ресурси”, стая 206.