Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти - ФХФ, СУ

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ (изходящо писмо 95/20.12.2019) от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ.

Срок за подаване на документите: от 11 февруари до 1 март (вкл.) 2021 г.

Факултетът по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по химия и фармация към СУ в следните категории:

Категории:

I. Млади учени

1. Вече назначени в СУ
- Изискване за образование: Завършена първа магистърска степен не по-рано от 01.01.2012 г. и непридобита ОНС „доктор“ към момента на кандидатстване.*
- Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ
- Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ - 4 ч. на ден
- Период на договора - 1 април 2021 г. до 15 декември 2021 г.

2. Новоназначени
- Изискване за образование: Завършена първа магистърска степен не по-рано от 01.01.2012 г. и непридобита ОНС „доктор“ към момента на кандидатстване.*
- Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване
- Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ - 8 ч. на ден
- Период на договора - 1 април 2021 г. до 15 декември 2021 г.

*-При придобиване на ОНС „Доктор“ по време на изпълнение на програмата, трудовият договор на лицето ще бъде прекратен

II. Постдокторанти

1. Вече назначени в СУ
- Изискване за образование - Придобита ОНС „доктор“ не по-рано от 01.01.2017 г.
- Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ
- Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ - 4 ч. на ден
- Период на договора - 1 април 2021 г. до 15 декември 2021 г.

2. Новоназначени
- Изискване за образование - Придобита ОНС „доктор“ не по-рано от 01.01.2017 г.
- Трудови правоотношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Декларират, че нямат трудов договор със СУ към момента на кандидатстване
- Тип на трудовия договор, който ще бъде сключен със СУ - 8 ч. на ден
- Период на договора - 1 април 2021 г. до 15 декември 2021 г.

Необходими документи за кандидатстване:
Заявление по образец
• Автобиография (CV европейски формат),
• Диплома за висше образование,
• Диплома за придобита докторска степен за постдокторантите,
Декларация по образец,
• Актуално Допълнително споразумение към трудов договор със СУ за кандидатите в трудови правоотношения със Софийски университет,
Попълнен формуляр за проектно предложение,
• Писмено съгласие от страна на ръководителя на кандидата, който трябва да е хабилитирано лице на основен трудов договор с ФХФ-СУ, че се ангажира да осигури условия за изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в проектното предложение на кандидата.
• Списък на публикациите от 01.01.2017 г. до деня на подаване на документите подредени в реда: Публикации в
(а) Научни издания с импакт фактор;
(б) Научни издания реферирани и индексирани в Web of Science или Scopus;
(в) Книги или сборници от конференции. Към всяка публикация се указва web-адрес, на който тя е достъпна (ако е приложимо).
• Списък с цитатите в Web of Science или Scopus за периода след 01.01.2017 (ако е приложимо).
• Списък на подадените заявки за патенти, получените удостоверения за патенти, подадените заявки за полезни модели и получените удостоверения за полезни модели и web-адреса, на който са достъпни (ако е приложимо).
• Списък на проектите, в които е участвал кандидатът след 01.01.2017 г, в реда:
(а) Международни;
(б) Национални;
(в) Университетски.
• Списък на участията в международни и национални конференции, проведени след 01.01.2017 г. и web-адрес, от който е видно, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение (ако е приложимо).
• Списък на други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, получени след 01.01.2017 г.: награди, грамоти, дългосрочни специализации в чужбина и др.
• Материали с доказателствен характер:
a. Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web aдрес, на който са достъпни.
b. Копия от документите, доказващи участието на кандидата в подадена заявка/удостоверение за патент/полезен модел, ако не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.
c. Копия на заглавните страници на проектите и страницата със списъка на научния колектив, в които кандидатът е участвал.
d. Копия от подадените резюмета на постерите и докладите, представяни на международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен web-aдрес, от който може да се види, че кандидатът е съавтор на представеното научно съобщение.
e. Копия от наградите, грамотите и документите, доказващи дългосрочни специализации в чужбина на кандидата.

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 11.02.2021 г. до 01.03.2021 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:
Гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 1, Факултет по химия и фармация, етаж 1, каб. 106 или 107, гл. инсп. Катерина Миланова.