Редовен докторант, специалност "Полимери и полимерни материали“ - Институт по полимери БАН

Лаборатория Биологично активни полимери при Института по полимери - БАН, търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки, специалност "Полимери и полимерни материали“.

Темите, които ще се разработват са в областта на нанотехнологиите и на съвременните материали от биополимери и природни биологично активни вещества с конкретни приложения. Има възможност за работа по проекти с допълнително финансиране. Темите, които ще се разработват са:
- Хибридни наноструктурирани и наноразмерни полимерни материали с прицелни свойства на повърхността (суперхидрофобни материали)
- Получаване и охарактеризиране на нови наноструктурирани материали от природни полимери или техни производни и синтетични полимери

Задължително изискване е придобита магистърска степен по химия, фармация, биотехнология, физика, биология, материалознание, полимери и др.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Документи за участие в конкурса се подават до 13.10.2017 г. в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 вх. В.
Изпитите ще се проведат: по специалността от 04 до 08 декември 2017 г., по чужди езици от 11 до 15 декември 2017 г.

Лабораторията разполага с необходимата материална база за реализиране на докторантурата. В Лабораторията има хабилитирани учени - признати специалисти в областта на полимерите и в получаването и охарактеризирането на наноструктурирани материали от полимери на биологична основа, с опит в обучението на докторанти. Освен това Лабораторията има утвърдени взаимодействия с водещи Институти и Университети от България и чужбина.
Всичко това позволява обучението на докторантите да се провежда на много добро ниво и да приключва с публикуване на резултатите от изследванията в реномирани международни научни издания.

Институтът предоставя възможност за съвместна научно-изследователска работа и обмен с водещи изследователски и университетски центрове.

Лице за допълнителна информация: проф. дн Н. Манолова - тел.: 02/ 979-22-39; e-mail: manolova@polymer.bas.bg