Докторант

Изследователска група „Интерметалиди и интеркалационни материали” в Институт по обща и неорганична химия – БАН (ИОНХ-БАН) търси да назначи докторант.

Месторабота: ИОНХ – БАН, гр. София
Примерно заглавие на дисертацията: „Екологични електродни материали за ново поколение хибридни литиево-натриеви йонни батерии”
Ръководител на дисертацията: проф.д-р Радостина Стоянова

Тематика на група „Интерметалиди и интеркалационни материали”

Реакциите на интеркалация на поливалентни йони протичащи по електрохимичен път представляват ново направление в химическите науки, което би могло да доведе до радикално подобряване на ефективността на съхранение на енергия в сравнение с тази на базата на едновалентните йони. Условието за това е да се постигне бърза и обратима интеркалация - научно предизвикателство предвид трудния баланс между кинетичните ограничения, поляризиращите ефекти на йоните, типа на структурните матрици и солватационните свойства на електролита.

Групата работи като комбинира различни подходи за да изучи механизма на реакциите на интеркалация на алкални йони в различни електродни материали – оксиди и соли. Работната програма е динамична – целенасочен синтез, детайлен анализ, електрохимични изследвания, прилагане на ex-situ физикохимични методи за описание на структурните изменения в обема и повърхността на веществата при интеркалационните реакции, сравнителен анализ и осмисляне на експерименталните данни. Научният екип на групата се състои от млади учени, пост-докторанти и старши изследователи, които работят по оригинални проекти и имат дългогодишни връзки с колеги от други научни организации в страната и чужбина.

Позицията дава възможност за работа по конкурентна тематика в областта на екологичните електродни материали за съхранение на енергия. При успешна защита на дисертацията има възможност за кариерно развитие в научната сфера и специализации в чужбина.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше химическо образование, степен Магистър;
• Основно ниво на владеене на английски език;
• Компютърна грамотност;
• Систематичен и творчески подход към работата;
• Способност за работа в екип.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на: radstoy@svr.igic.bas.bg