Национален конкурс за Наградата “Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България - “Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална-парична от 800 лв. и почетна грамота от СХБ и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса. Публикации в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите.

Документи:
1. Автобиография (задължително).
2. Научни публикации в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, и задължително поне една публикация отпечатана в списание с импакт фактор.
3. Данни за участия в международни или национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад или постер (ако има такива участия).
4. Доказателства за практическата приложимост на научните постижения като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал и др. подобни (ако притежава такива).

Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител /СД/.

Оценката на представените за наградата материали се извършва от НС на Института по Обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост. Тежест се дава на представени доказателства за практическа приложимост на научните постижения.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 20 юли 2018 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. Раковска 108, София 1000, стая 425, етаж IV, тел.02-9875812, GSM: 0878-796200. Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2018 г.