Национален конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018

За втора година, Химикотехнологичния и металургичен университет и Съюза на химиците в България организират Националния конкурс за наградата на академик Иван Юхновски "Изявен млад учен в областта на органичната химия" - 2018.
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия, извършени от него в България.

Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат през изтеклата година /или приети за печат с документ/научни публикации. Публикациите трябва да са в научни списания или като пълен текст в сборник от научна среща /конгрес, симпозиум и пр./. Могат да се представят и други документи за кандидата - участия в конгреси, симпозиуми и др. през периода, за който се присъжда наградата. Публикациите могат да бъдат във всички области на органичната химия.

За оценяването се прилагат общоприетите критерии за оценка на научните изследвания – реален научен принос,оригиналност на идеята, качество и задълбоченост на осъществяването й, обем на изследванията, вид и ниво на списанието, в което са публикувани.
Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април всяка година.

Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Тя се състои в грамота и парична сума от 1 000 (хиляда) лева. ( Ако е необходимо размерът на сумата може да бъде актуализиран).
Наградата е национална и се дава от ХТМУ, който заедно със Съюза на химиците в България, имат грижата за нейното популяризиране и провеждане на конкурса за получаването й. Оценката на представяните за наградата научни публикации и определянето на носителя на наградата се извършва от Академичния съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет със съдействието на Съюза на химиците в България.

Наградата се връчва със съответна грамота на Празника на ХТМУ (вторият петък на месец юни).