Стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” на МОН - зимен семестър 2017/18

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г.

Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите тук: http://eurostipendii.mon.bg/?m=3

*************
1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, имат за цел да стимулират обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната.

2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.