Началник отдел "ОМВМ"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“, за държавен служител чрез: решаване на тест, практически изпит /превод от и на английски език/ и интервю

І. Длъжността: Началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, дирекция „Планове и разрешителни“

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен –бакалавър;
- професионална квалификация- биолог, инженер, еколог; природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята); Технически науки (транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, химични технологии)
- професионален опит- четири година;
- специални умения:
• Компютърна компетентност: Задължително: добро владеене на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, Препоръчително: ГИС; ползване на MS Access, бази данни, програми за редакция и други, имащи отношение към работата
• Чужди езици: английски език – работно ниво на владеене, писмено и говоримо (задължително)
• Познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда

III. Месторабота - Варна

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- Прилагане на държавната политика по управление и опазване на водите и околната среда в съответствие с националното законодателство и съответните международни актове.
- Ръководи дейността на отдела като планира, организира, контролира и отчита изпълнението на задачи, произтичащи от Закона за водите (ЗВ) и съпътстващите го подзаконови нормативни документи, европейски директиви по водите в т.ч.
• Директива 2000/60/ЕС и свързаните директиви,
• Директива 2008/56/ЕС.
- Подпомага изготвянето, актуализирането и прилагането на план за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление на водите и Морска стратегия, за опазване на околната среда в морските води.
- Съставяне и оформяне на документи, произтичащи от специфичната дейност на отдела.

V Области на дейност.
• Планира и ръководи дейностите на отдел „ОМВМ" в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, в параметрите, определени в чл. 11, ал. 1, т.1, т. 2, т. З, т, 4, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и Наредба за опазване на околната среда в морските води
• Планира и ръководи други специфични дейности, съгласно чл. 12, т.1, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
• Планира и ръководи дейностите, свързани с изготвянето, актуализацията и прилагането на ПУРБ и ПУРН, съгласно Закона за водите и Морска стратегия, за опазване на околната среда в морските води и прилагането на Директива 2008/56/ЕС

VI. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение 3 към чл. 17 от НПКПМДС.
Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка).
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VIІ. Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, на „Едно гише”.
Работно време: всеки работен ден от 9.30 – 17.30 часа.
Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата в специализиран сайт за търсене на работа. Документите могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VIІІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на БДЧР.
Срок за подаване на документите: 12.03.2021 г.

Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 50