Началник на отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации”

Изпълнителна агенция по околна среда търси да назначи:

Началник на отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации”
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността: Ръководи цялостната дейност на отдел „Оперативна дейност при аварийни ситуации“ (ОДАС) като планира, организира, контролира и отчита изпълнението на задачите, свързани с осигуряване на лабораторна информация за състоянието на параметрите на околната среда- води, въздух, почви, седименти и шум. Спомага и допринася за реализиране на политиката, целите и задачите на ИАОС в съответствие с действащото екологично законодателство. Координира екипите и взема участие при аварийни ситуации и сигнали за замърсяване на компонентите на околната среда.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: магистър
Минимален професионален опит: 4 години или ранг III младши.
Допълнителни умения и квалификации:
- опит в работа и/или организиране и координиране на вземане на проби от компоненти на околната среда;
- компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
- английски език – минимум средно ниво;
Предпочитана специалност - химия, химични технологии;

Основна заплата: 1000 лв.
Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в съответните структури и на интернет страницата.

Краен срок за подаване на документи- 11.06.2018 г., включително.