Младши експерт - дирекция Контрол

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Младши експерт в Дирекция „Контрол“- офис Шумен, за държавен служител чрез: решаване на тест и интервю

І. Длъжността: Младши експерт, дирекция „Контрол“- офис Шумен

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- образователна степен – професионален бакалавър по………;
- професионална квалификация: машинно инженерство; общо инженерство; архитектура, строителство и геодезия; право; науки за земята; химически науки; биологически науки
- професионален опит: не се изисква
- специални умения:
o Компютърна компетентност: Задължително: Microsoft office, бази данни, интернет;
o Допълнителни изисквания: шофьорска книжка

III. Месторабота – Шумен

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Извършва контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти на територията на БДЧР, съгласно изискванията на Закона за водите и подзаконови нормативните актове. Планира проверки съобразно плана на дирекцията и отчита изпълнението. При констатирани нарушения дава предписания и съставя актове за административни нарушения. Контролира задължението за заплащане на таксите по чл. 194 от ЗВ и предприема действия при непогасяване на задълженията. Пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;

V. Области на дейност.
Извършва контрол на:
1. състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;
2. извършването на дейности в речните легла;
3.състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;
4. изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
5. количеството и качеството на водите;
6. поддържане на минимално допустимия отток в реките;
7. собствения мониторинг на водите;
8. пломбиране на водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води и проверява показанията им, както и показанията на измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;
9. изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите;
10. спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;
11. изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие;
12. графика за изпълнение на проектите за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства;
13. приемане на изградени съоръжения за подземни води, преназначени за водовземане;
14. издава предписания в рамките на компетенциите си по Закона за водите;
15. уведомява водоползвателите при настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката, за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли за вземат за намаляване на вредите от замърсяването;
16. участва в комисии за държавно приемане на обекти съобразно компетенциите си;
17. извършва проверки по сигнали и жалби при нарушения на ЗВ;
18. подготвя информация за резултатите от извършената контролна дейност ежемесечно за изпращане в Министерството на околната среда и водите;
19. докладва административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности;

VI. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение 3 към чл. 17 от НПКПМДС).
Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка).
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

VІI. Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, на „Едно гише”. Работно време: всеки работен ден от 9.30 – 17.30 часа.
Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата в специализиран сайт за търсене на работа. Документите могат да се подават и по електронен път на електронната поща на БДЧР, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІIІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на БДЧР.

IX. Размер на основната заплата за посочената длъжност е: между 960-1060 лв., като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на кандидата. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на ocнoвнaтa месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № l към Наредбата за заплатите в държавната администрация.

X. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Срок за подаване на документите: 28.10.2021 г.
Справки и допълнителна информация на телефон: 052/ 68 74 50