Младши експерт

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“
на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
и Заповед № ЛС – 03 - 7 / 17.08.2018г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

I. Младши експерт в отдел „Планове” Дирекция „Планове и разрешителни“- 1бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно нормативните актове:
• степен на образование - висше образование – професионален бакалавър
• професионален опит – не се изисква;
• ранг за заемане на длъжността – V младши.
2. Специалности – Биология, Химия, География, Екология или технически науки имащи отношение към водите.
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
Допълнителни умения и компетентности носещи предимство на кандидатите – умения за работа в екип, добри комуникативни умения, умения за работа с MS office (Word, отлична работа с Excel), програмни продукти за електронна поща, Internet, познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.
4. Месторабота - Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.
5. Кратко описание на длъжността: Събира и обработва информация във връзка с мониторинга на водите; Извършване на оценка на състоянието на водните тела и на зоните за защита на водите по критериите, определени в Закона за водите. Осъществява дейности, свързани с актуализиране на Плана за управление на речните басейни и изготвяне на План за управление на риска от наводнения; Подготовя предложения за изменение на други планове, които не са съобразени с ПУРБ и ПУРН; Събира и обработва информацията за изпълнението на програмата от мерки за опазване и възстановяване на водите; Изготвя становища за допустимост на инвестиционни намерения с ПУРБ и ПУРН.
6. Основна заплата определена за длъжността, в границите - 510.00 – 1100.00 лв.
II. Начин на провеждане на конкурса:
Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и провеждане на интервю.
IIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:
1. Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Декларация за съгласие за обработване на личните данни, във връзка с участието в конкурса;
4. Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;
5. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/, при наличие на такъв.

Конкурсната комисия ще разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и допълнителните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV. Място и срок за подаване на документите:
1. Документите, следва да бъдат представени в 10 – дневен срок от публикуването на обявата, във фронт - офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес:
гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.
2. Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 30.08.2018г.,включително в рамките на работното време на Дирекцията от 09:00ч. до 17:30ч.
3. Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последващата информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на БДЗБР.
4. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса ще бъде публикувано едновременно в Административния регистър и на интернет страницата на дирекцията.