Младши експерт

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю

1. Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше
Образователна степен – бакалавър
Професионална квалификация – природни науки ( химически науки, биологически науки, науки за земята), технически науки (общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, транспорт, корабоплаване и авиация), социални, стопански и правни науки (икономика); ХТС, хидрология, екология
Професионален опит – не се изисква
Специални умения/ компетенции :
• Компютърна компетентност: Задължително: добро владеене на МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet. Препоръчително: ГИС; ползване на MS Access, бази данни, програми за редакция и други, имащи отношение към работата
• Чужди езици: Препоръчително: английски език – работно ниво на владеене, писмено и говоримо
• Познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.

2. Месторабота – БДЧР гр. Варна

3. Кратко описание на длъжността:
Извършва дейности, свързани с прилагане на държавната политика по управление и опазване на водите и околната среда в съответствие с националното законодателство и съответните международни актове.
Подпомага изготвянето, актуализирането и прилагането на план за управление на речните басейни и на план за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление на водите.
Съставяне и оформяне на документи, произтичащи от специфичната дейност на отдела
4. Области на дейност:
Участие в дейностите на отдела «Планове за управление» в сътветствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, в параметрите определени в чл. 11, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, т. 9 и т. 10 от Правилник за дейноста, организацията на работа и състав на басейновите дирекции;
Участва в специфични дейности, съгласно чл. 12, т.1, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от от Правилник за дейноста, организацията на работа и състав на басейновите дирекции;
Участва в дейностите, свързани с изготвянето, актуализицията и прилагането на ПУРБ и ПУРН, съгласно Закона за водите.

5. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
Заявление съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Автобиография и Декларация от лицето, че е навършило пълнолетие, че е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (Приложение 2 към чл. 2, ал. 4 от Наредбата за документи за заемане на държавна служба). Декларация по чл. 25к Закона за защита на личните данни.
Копия от документи за: придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка), Други документи - необходими за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да представят документите си на адрес гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33, „Едно гише“. Работно време 9.00 – 17.30 ч. без празнични и почивни дни. Подаването се извършва лично или чрез пълномощник. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Срок за подаване на документите: 20.05.2019 г.

Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати, както и датата на провеждане на конкурса ще се обявяват на информационното табло в БДЧР и на Интернет страницата на БДЧР.
Справки и допълнителна информация на телефони: 052/ 631 447, 052/ 687 431(Технически секретар);