Младши експерт в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита"

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол /ЦЛХИК/ към Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт
Месторабота: гр. София

Основна характеристика на длъжност "младши експерт" в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита" е да извършва рутинни изпитвания на проби по верифицирани и валидирани методи. Разработване на нови методи за анализ на проби от растителен произход.

Допълнителни умения и квалификации:
І. Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на длъжност "младши експерт" в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита" при ЦЛХИК към БАБХ:
1. степен на образование: "Професионален бакалавър";
2. професионална област: Химични науки - Химични науки: "Химия"; "Екохимия" /"Екологична химия"/; "Компютърна химия"; "Ядрена химия"; "Инженерна химия"; "Химия и физика"; "Химия и биология"; "Химични технологии"; "Медицинска химия, анализ и контрол";
3. минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши;
4. професионален опит: не се изисква;
5. длъжностно ниво по КДА: 11;
6. наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 7.

ІІ. Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

ІІІ. Не може да бъде назначено за държавен служител лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
ІV. Закон за Българска агенция по безопасност на храните.
V. Устройствен правилник на Българска агенция по безопасност на храните.

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени): Решаване на тест; Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:
Документите за участие в конкурса за длъжност "младши експерт" в отдел "Химични замърсители и продукти за растителна защита" при ЦЛХИК към БАБХ се подават в деловодството на административната сграда на Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните /ЦУ на БАБХ/ в срок до 14.01.2019 г - 17,00 часа.

Административната сграда на ЦУ на БАБХ се намира на адрес: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 15А; тел. 02/915 98 37.
Лице за контакт: Петя Петрова

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
1.Заявление за участие в конкурс
2.Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/