Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг”

Изпълнителна агенция по околната среда обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг”
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността:
1. Изготвяне на ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух (КАВ), изготвяне на тримесечни и годишни бюлетини за КАВ, изготвяне справки по показатели за КАВ, изготвяне на становища по компонент въздух и шум.
2. Изготвяне на отчети по шум и въздух, подготвяне на данни за докладване до Европейската комисия.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: професионален бакалавър по ...
- Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.
Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност: MS Office, Word, Excel, Access, Power Point;
- добро владеене на английски език;
Предпочитана специалност – химия, екология, екология и опазване на околната среда.

Основна заплата: 600 лв.

Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.
Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС
Краен срок за подаване на документи-13.06.2018 г., включително