Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел „Регионална лаборатория Хасково”
Месторабота: гр. Хасково

Основна цел на длъжността:
- Поддържане на автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр. Димитровград- АИС „Раковски“ и на автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в гр. Кърджали- АИС „Студен кладенец“.
- Наблюдение работата на техническите средства за измерване на автоматичните станции, съобразно инструкциите за тяхната експлоатация.
- Поддържане апаратурата в техническа изправност и извършване на профилактика.
- Осъществяване на връзка с оторизираните сервизи за профилактика и ремонт на техническите средства за измерване на автоматичните станции за контрол качеството на въздуха.
- Извършване на калибриране на газанализаторите, съгласно утвърдения план-график и изготвяне на съответните документи.
- Провеждане на контрол на качеството на данните подавани към „Националната ссистема за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време“.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: професионален бакалавър
- Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност – ползване на програмни продукти вкл. офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
- английски език минимум средно ниво;
- свидетелство за управление на моторно превозно средство;
Предпочитано професионално направление – химически науки, химични технологии, физически науки;

Основна заплата: 650 лв.
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14, ет. 1 тел. 038/664 614.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в сградата на „Регионална лаборатория Хасково“, гр. Хасково, ул. „Добруджа ” № 14, ет.1 и на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда

Краен срок за подаване на документи - 19.02.2019 г. включително.