Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел „Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване”
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността:
- Провеждане на процедури за издаване решения за одобряване/неодобряване на доклад за безопасност или актуализиран доклад за безопасност на нови/съществуващи предприятия или съоражения с висок рисков потенциал при условията и по реда на Глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно Наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС;
- Прекратяване на действието на издадено решение за одобряване на доклад за безопастност, в случаите по чл. 110, ал. 2 от ЗООС;
- Създаване и поддържане на архив на издадените решения;
- Предоставяна на данни за резултатите от издаването на решения за одобряване на доклада за безопасност на публичния електронен регистър на предприятията и съораженията с нисък и висок рисков потенциал, поддържан от министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: професионален бакалавър
- Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др);
- писмено и говоримо ползване на английски език;

Предпочитано професионално направление – химически науки, химични технологии;

Основна заплата: 650 лв.
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.
Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС

Краен срок за подаване на документи -18.04.2019 г.