Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел „Инвентаризации на емисии”

Основна цел на длъжността:
- Изготвяне на инвентаризациите на емисиите на парникови газове по „Рамковата конвенция на обединените нации за изменение на климата и Киото протокола“ и вредни вещества във въздуха по „Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и Директива 2016/2284/ЕС за намаляване на националните емисии на някой атмосферни замърсители“ за даден сектор/под-сектор от „Националните инвентаризации“.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: професионален бакалавър
- Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации:
- компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point и др.)
- умения за боравене и обработка на база данни.
- много добро владеене на английски език.
Предпочитано професионално направление – химически науки, химични технологии, науки за земята, енергетика, общо инженерство.

Основна заплата: 650 лв.
Начин за провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез плъномощник в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: ИАОС – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС
Краен срок за подаване на документи-19.02.2019 г.включително.