Началник сектор „Развойна дейност“

Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла търси да назначи:

Началник сектор „Развойна дейност“
Месторабота: гр. София

Основни задължения:
• ръководи и участва в процесите по проучване, разработване и внедряване на нови услуги и физикохимични, инструментални и микробиологични изпитвания от обхвата на дейност на лабораторията;
• ръководи верифицирането и валидирането на методи за изпитване;
• провежда вътрешно калибриране на технически средства (ТС);
• обобщава и анализира информацията от извършваните в „Изпитвателна лаборатория“ изпитвания, проучвания и разработки, като подбира и представя информацията в публичното пространство (интернет сайт, списания, изложения и др);
• осъществява и поддържа контакти с организации и лица, представляващи интерес за дейността на НИИВСНЕМ ЕООД;
• подпомага дейността на Ръководител отдел „Изпитвателна лаборатория”.

Изисквания:
• висше образование - степен: бакалавър/магистър;
• специалност: химик, инженер-химик, инженер-технолог/биотехнолог;
• компютърна грамотност, MS Office;
• ползване на английски език, ниво В1;
• професионален опит – минимум 3 г;
• да познава физикохимични и инструментални методи за изпитване;
• да познава и да работи с техническите средства (GC,AAS, HPLC);
• да владее необходимите анализи и свързаните с тях изчисления (стехиометрични, приготвяне на разтвори и др);
• да познава изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 и да работи свободно с документите от системата за управление (СУ).

Умения и компетентности:
• способност да предлага решения на проблемите в рамките на съществуващите възможности;
• способност да анализира и обобщава наличната информация;
• способност да търси, разработва и внедрява нови методи за изпитване;
• интерес към разучаване и използване на технически средства и апарати (GC, AAS, HPLC и др);
• способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
• способност да представя идеи /устно и писмено/;
• комуникативност, инициативност, обективност на преценката;
• способност да работи в екип;
• стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Предложението:
• работа на постоянен трудов договор и пълен работен ден;
• допълнителни социални придобивки;
• предварително и съпътстващо обучение в процеса на работа;
• възможности за професионално развитие.

Необходими документи:
• заявление за кандидастване;
• автобиография с актуална снимка;
• мотивационно писмо;
• копие от диплома за завършено образование и/или други документи, доказващи квалификацията, изисквана за длъжността;
• препоръки от предишен работодател /предимство/.

При интерес към позицията, кандидатствайте през сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4317396