Лаборант

КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти. Към момента КЦМ АД търси да назначи:

ЛАБОРАНТ в Химическа лаборатория към КЦМ АД, Пловдив
Месторабота: гр. Пловдив

Задължения:
1. Извършва химични и физикохимични изпитвания с цел контрол на суровини, междинни продукти и готова продукция, съгласно утвърдени графици и методики за анализ.
2. Участва при разработването на нови методи и технологии в аналитичната практика на лабораторията.

ИЗИСКВАНИЯ:
- ниво на образование - средно специално (техникум по индустриална химия) или висше;
- специалност - химия или друга сходна в областта на химията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Автобиография (CV).
2. Диплома за завършено образование.

Срок за кандидатстване за обявената позиция - 25.02.2018 г.

Адрес: КЦМ АД, п.к. 4009, гр.Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, отдел "Управление на човешките ресурси"
лица за контакт - Минка Бакалова, тел: 032 609 281.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, в срок до 01.03.2018 г.