Лаборант Химик

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД търси да назначи:

Лаборант Химик
Месторабота: гр. Враца

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Извършва производствен контрол чрез физико-химични изпитвания и замервания на определени технологични параметри, с честота в съответствие със заложената в контролните планове и технологични инструкции;
• Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите и вътрешно-фирмените регламенти;
• Отразява всички резултати при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
• Окомплектова тестовите образци с протоколи с данни от изпитванията;
• Познава принципите на работа на лабораторната апаратура и да може да ги прилага;
• Следи за правилното функциониране и своевременно почистване на лабораторната апаратура;
• Следи наличности на химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията;
• Отговаря за качественото и в срок извършване на анализи и изпитвания.
• Поддържа архива на лабораторните записи от физико-химични изпитвания и замервания, от проверка на тестово оборудване, за клиентски изисквания и вътрешно-фирмени стандарти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър или завършено средно специално химическо образование.
• Минимум 1 г. професионален опит като Лаборант в аналитична лаборатория
• Компютърна грамотност.

При итнерес към позицията, изпратете актуална автобиография на: office@lestoproduct.com