Лаборант химична лаборатория

Фирма Електростомана 2004 АД обявява свободно работно място за:

Лаборант химична лаборатория към производствен стоманолеярен цех
Месторабота: гр. Карлово

Основни задължения:

1. Прави опити и извършва анализи за определяне химическия състав и основните свойства на суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико-технологичните условия.
2. Анализира техническите проби и образци при извършване на химически изследвания. Извършва безразрушителен анализ и контрол.
4. Прави необходимите разчети във връзка с направените опити и изследвания, оформя резултатите, отчита ги и съставя техническата документация за изпълнените лабораторни работи.
5. Анализира и систематизира получените резултати.

Изисквания:

а/ да познава реда и изискванията за извършване на химическите анализи, както и на безразрушителен контрол, на леярски суровини, материали и метали;
б/ да е запознат със стандартите и другите изисквания за оформяне на резултатите от извършените химически изследвания и анализи;
в/ да може да работи с компютърни и други автоматизирани системи/като Спектрометър/ за извършване на химични анализи и съхраняване на данните от тях;
г/ образование: висше химическо или средно специално химическо;
д/ друга квалификация - компютърна грамотност;
е/ професионален опит - мин. 5 години стаж по специалността.

Фирмата предлага:
- постоянен трудов договор, осем часов работен ден, пет дневна работна седмица;
- много добро възнаграждения и редовно заплащане на заплата и осигуровки.

При интерес към позицията, кандидатствайте с автобиография и актуална снимка на: https://www.jobs.bg/job/4319854