Лаборант химична лаборатория

Леярен завод обявява място за лаборант химична лаборатория към производствен стоманолеярен цех.
Компанията предлага постоянен трудов договор, осем часов работен ден, пет дневна работна седмица. Много добро и редовно заплащане на заплата и осигуровки.

Основни задължения:
--------------------------
1. Прави опити и извършва анализи за определяне химическия състав и основните свойства на суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико-технологичните условия
2. Анализира техническите проби и образци при извършване на химически изследвания. Извършва безразрушителен анализ и контрол
4. Прави необходимите разчети във връзка с направените опити и изследвания, оформя резултатите, отчита ги и съставя техническата документация за изпълнените лабораторни работи
5. Анализира и систематизира получените резултати

Изисквания:
--------------
а/ да познава реда и изискванията за извършване на химическите анализи, както и на безразрушителен контрол, на леярски суровини, материали и метали;
б/ да е запознат със стандартите и другите изисквания за оформяне на резултатите от извършените химически изследвания и анализи;
в/ да може да работи с компютърни и други автоматизирани системи/като Спектрометър/ за извършване на химични анализи и съхраняване на данните от тях.
г/ Образование: Висше химическо или средно специално химическо
д/ Друга квалификация : компютърна грамотност
е/ Професионален опит: мин. 5 години стаж по специалността.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете CV с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4433104