Отговорен лаборант и длъжностно лице по ЗБУТ

ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД обявява свободна позиция за длъжността:

Отговорен лаборант и длъжностно лице по ЗБУТ
Месторабота: гр. Бургас

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше химическо образование.
2. Работа с НАССР система, БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и FSSC 22000:2011.
3. Безопасност на труда и Наредби по ЗБУТ.
4. Управление на отпадъци.
5. Специалности Технология на водата или Неорганични вещества, са предимство.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТГОВОРЕН ЛАБОРАНТ
1. Осъществява контрол на солта в съответствие с изискванията на държавните стандарти и техническите условия.
2. Оценява и дава заключение за техническите промени и отклонения при уточняване и изготвяне на техническите норми за качеството на солта.
3. Взема проби от суровина и готова продукция и прави лабораторни анализи.
4. Води необходимата документация.
5. Участва в предаването на готовата продукция, в разглеждането на рекламациите, в изучаване на причините за брака и нискокачественото производство.
6. Контролира състоянието на контролно-измервателните средства в дружеството;
7. Носи пряка отговорност за неоказан текущ контрол и ненавременно взети мерки за недопускане на нарушения на качеството на произвежданата продукция.
8. Изготвя отчет във връзка със Закона на управление на отпадъците и Наредба № 1 / 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейността по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
1. Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения.
2. Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията.
3. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на отдели.
4. Следи за качеството и параметрите на готовата продукция.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ
1. Координира работата за осигуряване изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд.
2. Подготвя и актуализира информацията и документите по безопасност на труда.
3. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област.
4. Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния директор на дружеството или неговото ръководство.
5. Координаторът по безопасност и здраве трябва да познава:
- Нормативните изисквания за безопасност на труда.
- Правилата и изискванията за осъществяване на контрол и за съставяне на съответните протоколи и други документи.
6. Правилата и нормите за противопожарна охрана и за опазване на околната среда.

Осигурен служебен транспорт.

Фирмата предлага социални придобивки - ваучери за храна.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4658991