Лабораторен специалист - логистика

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, e най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на водите в гр. София и околностите.
С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите, се открива ново свободно работно място за позицията:

„Лабораторен специалист - логистика“ към сектор „Логистика“
Месторабота: ЛИК, сектор Отпадъчни води на територията на СПСОВ Кубратово.

Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на ”Софийска вода” извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода.
ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф- GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор) , както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

• Осъществява входящо-изходящите дейности свързани с приемането, регистрирането и съхранението на постъпилите проби в Лабораторно-изпитвателния комплекс
• Води всички технически записи свързани с входящо-изходящите дейности за постъпилите извадки
• Изготвя справки, процедури, инструкции и доклади за нуждите на ЛИК и Дружеството
• Работи със система за лабораторен мениджмънт (WinLIMS) и участва в оптимизирането й
• Извършва експериментална работа за оптимизиране на системата за управление на качеството, въведена в лабораторията, в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006
• При необходимост извършва вътрешно калибриране на технически средства и анализира проби от води по физико-химични показатели

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование- специалност в областта на: химия, екология, екохимия, биотехнологии или биология
• Развити умения за работа с MS Office и опит с различни информационни системи
• Добре развити организационни умения
• Прецизност и акуратност
• Умения за ефективна работа в екип

Предимства:

• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория работеща съгласно GPL
• Ползване на технически английски език

Специфични изисквания:

- Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди.

При интерес към обявената позиция изпратете актуална автобиография на e-mail: recruitment@sofiyskavoda.bg