Лабораторен специалист - инструментални методи /по заместване/

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, e най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на водите в гр. София и околностите.
С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, дружеството открива работно място за позицията "Лабораторен специалист – инструментални методи" по заместване към Лабораторeн Изпитвателен Комплекс на "Софийска вода" за специалисти в областта на газовата хроматография и/или масспектрометрията.

Месторабота: гр. София

В Лабораторният Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ се извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф - GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор, FIA, ICP-MS), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

• Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби;
• Докладване на аналитичните резултати;
• Разработване и оптимизиране на методи;
• Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК;
• Извършване на експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти;
• Извършване на анализи с класически и инструментални методи;
• Съдействие при статистическата обработка на данни от валидиране/верифициране на методите за анализ;
• Осигуряване на проследимост на резултатите от изпитване;
• Участие при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в областта на химия (съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ), биотехнологии, екохимия или инженерна химия;
• Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструментални анализи в химията;
• Отлични аналитични умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS);
• Умения за извършване на мониторинг и контрол;
• Използване на технически английски език;
• Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ (GC-FID; GC-MS) ще се счита за предимство.

Компанията търси мотивирани хора, които:

• Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
• Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
• Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Компанията предлага:

• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Привлекателен социален пакет.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4906527