Лабораторен специалист - инструментални методи

Софийска вода АД търси да назначи:

Лабораторен специалист - инструментални методи
Месторабота: гр. София

Функции и отговорности:
В Лабораторния Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ се извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф - GC-FID, GC-MS/MS, TOC анализатор, FIA, ICP-MS), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

• Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби;
• Докладване на аналитичните резултати;
• Разработване и оптимизиране на методи;
• Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК;
• Извършване на експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти;
• Извършване на анализи с класически и инструментални методи;
• Съдействие при статистическата обработка на данни от валидиране/верифициране на методите за анализ;
• Осигуряване на проследимост на резултатите от изпитване;
• Участие при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в областта на химия (съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ), биотехнологии, екохимия или инженерна химия;
• Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструментални анализи в химията
• Отлични аналитични умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS)
• Умения за извършване на мониторинг и контрол;
• Използване на технически английски език;
• Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ (GC-FID; GC-MS) ще се счита за предимство.

Ние търсим мотивирани хора, които:

• Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
• Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
• Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Ние предлагаме:

• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография на e-mail: vstefanova@sofiyskavoda.bg